Al·legacions al “Projecte refós d’urbanització de Les Pungoles” (SPV)

Benvolguts veïns,

Tal i com us hem anat informant, us adjuntem una proposta d’al·legacions a l’Aprovació inicial del projecte refós d’urbanització de Les Pungoles, aprovat per decret d’alcaldia a SPV.

D’igual forma que amb les presentades a SAV, les fem arribar a tots els veïns siguin associats o no. En podeu fer l’ús que vulgueu subscrivint-les total o parcialment. Hem tingut en compte totes les propostes que ens heu fet arribar. Per això us donem les gràcies i us encoratgem a seguir col·laborant amb l’Associació.

Llegint el Decret a consciència, hem vist que és convenient presentar-les per duplicat. Literalment diu així:

“… TERCER. Sotmetre a informació pública el Projecte refós, per un termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i en la premsa periòdica, als efectes que s’hi pugui formular les al·legacions, els suggeriments o les reclamacions que es considerin convenients; concedir audiència als interessats; i així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d’aquest Ajuntament….

… CINQUÈ. Conclòs el període d’informació pública, rebut l’informe dels Organismes Públics, el pronunciament de les empreses subministradores sobre el projecte i presentades les al·legacions i informades aquestes, l’Alcaldessa aprovarà definitivament el projecte d’urbanització, de conformitat amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. I de conformitat amb l’article 119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’Ajuntament ha d’ordenar la publicació de l’aprovació del projecte d’urbanització en el Butlletí Oficial de la Província.

Si es vol impugnar la present resolució, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el

mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la present notificació…”

Així doncs, suggerim presentar els dos documents que us adjuntem. Amb un mateix contingut, tenen dues formes diferents: Al·legacions i Recurs de Reposició. I és convenient presentar-los els dos ja que ens permet anar exhaurint els terminis administratius per oposar-nos a la forma com ho estan aprovant. Tanmateix, això és una mesura més de pressió per poder seguir negociant una recepció condicionada i pactada.

I voldria aprofitar l’avinentesa per demanar-vos que us associeu. Som molts, però encara n’hem de ser més. A més, és la única forma en que la teva opinió tindrà valor gràcies a la teva veu i al teu vot. Parleu amb els vostres veïns més propers i expliqueu-los-hi la importància d’estar associat.

El procediment per presentar al·legacions es pot fer de dues formes:

  1. Presencialment: Desplaçant-se al registre de l’ajuntament i entregant l’escrit d’al.legacions. Cal que l’ajuntament retornin una copia segellada conforme s’han entrat les al·legacions.
  2. Telemàticament: Pels que tinguin signatura electrònica mitjançant la web de l’ajuntament a l’espai habilitat per fer al·legacions o presentar recursos. En el següent document s’exposa un tutorial de com fer-ho per al cas de SAV. Entenem que per al cas de SPV el procediment serà similar.